Мій досвідЗ  досвіду роботи  вчителя географії та економіки
Марганецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів  № 3
м. Марганця
Малої Любов Юріївни
Тема досвіду: Інтерактивні технології  на уроках географії  з використанням ІКТ
Життєве кредо: "Працювати відповідально і жити по совісті".
Мета досвіду: розкрити значення використання інтерактивних технологій у розвитку творчих здібностей учнів на уроках географії.
Завдання досвіду: аналіз діяльності вчителя і учнів під час використання інтерактивних методів навчання, які здатні зацікавити учнів, стимулювати і активізувати процес пізнання.
Ідея досвіду: створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, формується як творча особистість.
Інноваційне значення: впровадженні комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес, використання інтерактивних методів та прийомів для досягнення високої результативності в роботі.
Однією з умов підвищення ефективності вивчення географії в сучасній школі є побудова процесу навчання на технологічній основі з урахуванням ідей гуманізації навчання та гуманітаризації географічної освіти. Це гарантує досягнення результатів навчання, спрямованих на «формування освіченої творчої особистості», що передбачено стандартом освіти. Для цього необхідно створити комфортні умови навчання, де кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. В. О.Сухомлинський говорив, що школа має бути не коморою знань, а середовищем думки. Тоді предмет, що його викладає вчитель, стає не кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини.
Визначень понять «творчість» багато, але практично всі вони схожі в одному: творчість – це створення чогось нового. Діти дуже близькі до природи, і творчість є невід’ємною  частиною їх життя. Завдання батьків та вчителів – допомогти дитині зберегти творче ставлення до життя.
Творчі здібності розглядаються науковцями як індивідуальний, мотиваційний і соціальний потенціал, що дає можливість отримати високі результати в будь-якій сфері діяльності. Дитина психологічно краще готується до сприймання невідомого, нового для неї, і це зумовлює не тільки кращі результати в навчанні, а й сприяє формуванню її особистості, таких моральних якостей, як цілеспрямованість, наполегливість, принциповість. Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей –- талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим -– є любов до дитини! Вчительство – це і мистецтво і праця. Саме вчитель, педагог, викладач, вихователь закладає і створює основу творчої людської діяльності. Завданням кожного з нас є зробити процес навчання захоплюючим та радісним. І тут важливе все: посмішка, доброзичливий тон, мистецтво спілкування, почуття гумору.
Важливу участь до стимуляції учнів до творчої, пошукової діяльності відіграють завдання:
- Підбір вчителем завдань, що потребують творчої переробки, систематизації, узагальнення, вмінь та навичок порівнювати й аналізувати  вже відоме і проводити експериментальні пошукові дослідження невідомого;
- створення умов для розвитку  ситуативного інтересу, який відіграє роль пускового механізму в здійсненні діяльності;
- використання ігрових моментів, що стимулюють прояви  самостійності учнів, їх творчих можливостей.
Формування  творчої особистості -  це комплекс заходів, які необхідно проводити  в системі від теми до теми, від класу до класу, починаючи з матеріалу, який знайомий дітям (їх оточення, їх рідний край).
Для забезпечення самостійного , творчого розвитку учнів треба, щоб вони засвоїли пізнавальні процедури (кроки)  творчої діяльності.
Цими кроками можна вважати:
- Мотиваційні – допитливість, захопленість, прагнення до творчих досягнень, емоційний сплеск;
- Інтелектуально-логічні – здатність виділяти головне, порівнювати, аналізувати, доводити свою думку;
- Інтелектуально-евристичні – вміння фантазувати, висувати  ідеї розв’язання проблемних завдань, самостійно переносити знання  та уміння у нову учбову ситуацію;
- Комунікативні – здатність до співробітництва, уміння працювати в групах, допомога іншим;
- Здатність до самореалізації – уміння планувати і раціонально використовувати час, здатність до самоконтролю.
II. Основна частина
1.             Теоретична частина досвіду
Виявляючи та розвиваючи творчий потенціал, створюю умови для самоактуалізації особистості, задоволення її духовних потреб. Шляхом переведення елементів зовнішнього світу у внутрішнє "Я", здійснюю соціальну адаптацію дитини, а головними чинниками цього стають навчання та виховання. Як писав В.О. Сухомлинський: «Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця. Людина – неповторна».
І тому мета моєї роботи є навчати дітей творчості. «Творчості, як будь-якої діяльності, можна вчитись» - писав Г. Альтшуллер.
 Працюючи на педагогічній ниві, я намагаюся перш за все чітко усвідомити мету своєї  діяльності. Тобто пробудити учня до творчості, розвинути свідоме ставлення до навчання, прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, створити самодостатню особистість, яка не загубиться на складних життєвих шляхах.
Переступаючи поріг школи, я усвідомлюю, що приходжу до учнів, щоб розпізнати у кожному з них людську особистість, здатну розвиватись і прогресувати.
•       Мій обов’язок прийняти кожного учня таким, яким він є, а не яким я хотів би його бачити, допомогти кожній дитині досягти максимуму її потенційних можливостей.
•       Мій обов’язок – сприяти розвитку того доброго, що є мінімальним капіталом кожної без винятку людини. Допомогти кожному учневі розкрити свої здібності, талант, сформувати активну життєву позицію на благо своєї Батьківщини.
У своїй роботі намагаюся:
- пізнавати, діяти, спілкуватись, жити;
 - будувати роботу на позитивних емоціях вчителя і учня;
 - розвивати, навчати, виховувати одночасно;
 - максимально враховувати індивідуальні здібності учнів;
-  всебічно розвивати творчі здібності дітей;
- не давати готові знання , а вчити добувати їх;
- формувати свідому, активну особистість та громадянина.
2. Актуальність досвіду, його практична значимість.
Готуючись до кожного уроку, думаю над тим, щоб був побудований методично вірно, намагаюся, щоб урок на урок не був схожий. На своїх уроках намагаюся стимулювати творчий пошук, використовую різні методи і форми роботи,  прищеплюю учням навички самостійної роботи з книгами, картами; розвиваю навички роботи в групі, вміння слухати товаришів та висвітлювати свою думку; привчаю до дослідження, пошуку, спостережливості. Намагаюся відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути. Створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність , формується як творча особистість. Як писав В.О. Сухомлинський: "Важко переоцінити роль особистості вчителя, його духовного обличчя в пробудженні і розвитку творчих здібностей, нахилів, талантів учня. Успішний учитель для обдарованих учнів – це геолог, що зуміє розшукати скарби в душі дитини, натрапити чи то на золоту жилу, чи на коштовний камінь, чи на вічний граніт."
В своїй роботі я використовую як традиційні форми роботи так і інтерактивні сучасні технології. Для розвитку творчих здібностей, інтелектуального потенціалу найбільш ефективними я  вважаю проблемні, дослідницькі, пошукові методи навчання. Вивчення географії неможливе без набуття практичних умінь і навичок. Надати учням можливість активно навчатися, здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність, творчо осмислювати процеси і явища, що відбуваються в оболонках Землі, довести існування в природі закономірних зв’язків між її складовими – ось завдання вчителя, яке можливе реалізувати через виконання творчих практичних завдань. Саме це дає можливість поєднати на уроці інтелектуальну і практичну діяльність, щоб успішно формувати в школярів географічну картину світу. Таке навчання є активним, цікавим, творчим, надає можливість для особистісного зростання школяра. Адже «особистість розвивається на полюсі творення, а не на полюсі споживання». Важливий момент – створення ситуації проблемного навчання, щоб учень «зробив власне відкриття».
3. Практичне застосування інтерактивних  технологій на уроках
Кожен урок – це творчий акт, в якому педагог і учні з однаковим задоволенням пориваються на пошуки істини. Інтерактивні технології заохочують учнів допомагати один одному – вчитися. Провожу інтегровані  уроки, на яких здійснюються міжпредметні зв’язки, а також активізується діяльність учнів. Наприклад, інтегрований урок з географії та хімії у 9 класі на тему : «Харчова промисловість джерело енергії  життя». Інтегрований урок «Світовий океан. Властивості води» у 6 класі.
Велике значення приділяю проведенню практичних робіт відповідно до програми. Щоб учень займав активну позицію в процесі навчальної діяльності, він повинен мати потужні джерела мотивації навчання -  на це звертаю особливу увагу. Мотиви базуються на активному інтересі до того, що вивчається. Для того щоб сформувати позитивне ставлення до теми, що вивчається (Мені це цікаво!), на етапі мотивації навчальної діяльності,  застосовую у своїй роботі такі прийоми: «Дивуй!», «Приваблива мета», «Фантастична добавка», «Відстрочена відгадка», «Проблемне питання», «Мікрофон». Також використовую наочність, яка підвищує інтерес учнів до навчання. Дбаю про те, щоб учні засвоїли обов’язковий мінімум знань, умінь і практичних навичок які передбачені державним стандартом та навчальними програмами. Матеріал який вивчається зрозумілий і доступний учням. Намагаюся створити гарний  мікроклімат на уроках, який би  сприяв творчій діяльності створити доброзичливі стосунки між учителем та учнями.
З метою формування робочого настрою на початку уроку  при актуалізації опорних знань  (Налаштуємося на географію!») використовую такі прийоми: «Інтелектуальна розминка», «Вірю – не вірю», «Географічна мозаїка». Практикую  творчі завдання, наприклад, під час вивчення теми «План місцевості» у 6-му класі. Пропоную учням написати топографічний лист товаришеві, де географічні об’єкти зашифровані умовними знаками.
Під час визначення географічних координат виконують серію творчих завдань на знаходження певних географічних об’єктів. Переведення числового масштабу в іменований, рух за азимутами, вивчення і нанесення географічної номенклатури, розв’язування задач за топографічними та географічними картами – це завдання, які захоплюють учнів своєю новизною, своєрідністю і індивідуальністю. Для зацікавлення учнів на уроці  використовую прийом «Дивуй», «Скарбничка»,  де  наводжу дивні факти або цікаву історію про географічний об’єкт, що вивчається, спонукаючи до активної пізнавальної активності. При цьому поєдную  комплекс методів і прийомів, які активізують творчу пізнавальну діяльність учнів шляхом взаємовпливу вчитель-учень-учні-вчитель.
Використовуючи інноваційні технології, ставлю за мету досягти  послідовного, цілеспрямованого засвоєння нового матеріалу. Уроки-подорожі, прес-конференції, уроки-дослідження, використання Інтернет - ресурсів, мульти-медійних технологій, урок-змагання, урок-диспут – це саме ті уроки, які активізують навчальну діяльність учителя і учнів.
Також   застосовую  багато прийомів опрацювання нового матеріалу (Нудьгувати ніколи!): «Ажурна пилка», «Спільний проект», «Дискусії», «Діалог», «Робота в групах», «Коло ідей», «Мозковий штурм», вивчення випадків, або Кейс-метод, метод  «Прес»,  «Шпаргалка», «Кути».     Для кращого розуміння певних ознак чи явищ використовую метод пошуку аналогій. Використання аналогій у творчому процесі розвиває логічне мислення, пам’ять, увагу, фантазію дитини.
    На етапі закріплення вивченого матеріалу використовую кросворди та ігри: «Хто більше знає», «Поле чудес», вікторини, «Чомучка», опитування-естафета, власні приклади, «Так-ні».
У шкільній географії важлива роль належить цифровим показникам. З цією метою використовую такі прийоми; цифрові диктанти, цифрові співвідношення, задачі тощо.
Творчість проявляється і у виконанні різнотипних домашніх завдань учнів. Задаючи домашнє завдання , враховую рівень знань учнів з предмету. Часто задаю диференційоване домашнє завдання: випереджальне завдання, скласти до теми кілька репродуктивних  і творчих завдань, або скласти кросворд, чайнворд. Наприклад, завдання спрямовані на розвиток фантазії: «П’ять хвилин під водою», «Подорож крапельки води», «Мої враження від перебування в Африці» тощо. Використання інтерактивної вправи «Пошук нової інформації» спонукає учнів до використання Інтернету, а також прищеплює навички дослідницької діяльності. Також задаю творчі завдання  або підготувати презентацію, де намітити шляхи розвитку певних проблем.
 Працюю над  проектом по вивченню країн світу та Європи,  з метою розширення знання про країни Євросоюзу, їх традицій, культуру, побут. Так, у 10-му класі були  проведені уроки-презентації: «Калейдоскоп традицій французів і британців» та «Калейдоскоп традицій італійців», на яких були застосовані творчі проекти учнів.
Велику увагу приділяю урокам узагальнення знань по вивченій темі. Наприклад у 7 класі, вивчивши материки Південної півкулі, здійснюємо уявну подорож по вивченим материкам, застосовуючи ігрові форми, творчі доробки учнів, додатковий цікавий матеріал. У 6 класі – урок-подорож по темі «Гідросфера».
Значну увагу приділяю  картографічному методу навчання учнів. Як сказав видатний вчений-географ Н.Н.Баранський, карта – є альфа й омега (тобто початок і кінець) географії. Від карти будь-яке географічне дослідження виходить і до карти приходить, з карти починається й картою закінчується. Застосовую такі прийоми як «Пінг-понг», «Географічний крос», «Мандрівка», «П’ять питань», бліцопитування, «Лови помилку картографа», світлофор.
Важливе значення в системі географічної  науки, системі роботи приділяю  є краєзнавству. Краєзнавчий матеріал – найкраще унаочнення під час вивчення тем шкільного курсу географії. Завдяки його використанню активізую пізнавальну діяльність учнів, виховую любов до свого краю. Це один із шляхів морального виховання дітей та підготовки їх до самостійного життя. Внаслідок цієї роботи учні залучені до пошуку, поглиблюють свої знання з географії, а як результат - підвищують свої оцінки з предмету. А це одне з головних завдань у роботі вчителя - географа.
4.Результативність досвіду роботи
Щороку учні   приймають участь у шкільних та міських олімпіадах, посідають призові місця .
Учні школи  неодноразово приймали участь в різних міських та обласних конкурсах. Брали  участь у Всеукраїнській історико - географічній експедиції  «Історія міст і сіл України». Приймали участь в обласному конкурсі «Золотий колобок». Участь у конкурсі  «Люби і знай свій  рідний край».
 5. Висновок.
При цьому учні оволодівають  предметними і універсальними компетенція ми, вчаться критично мислити, вміють бачити труднощі і шукати шляхи їх розв’язання. Сформовані види діяльності спонукають учнів до роботи над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня  не лише в процесі навчання, але і в подальшому житті, сприяють формуванню активної життєвої позиції. Таким чином, творчі завдання на нестандартних уроках географії об’єднують дітей, дають їм можливість самостверджуватись, ведуть до співпраці з учителем, до спільного пошуку істини, сприяють в кінцевому результаті розвитку громадянської позиції школяра.Комментариев нет:

Отправить комментарий